kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Hemelvaart - Pinksteren
Wat betekent Hemelvaart? Met Pasen gedenken christenen dat Jezus op is gestaan uit de dood. Na zijn opstanding verscheen Jezus nog veertig dagen aan zijn discipelen. Hij bemoedigde en onderwees hen. Na die veertig dagen voer Jezus op naar de hemel. In deze veertig dagen hebben vele mensen gezien dat Jezus weer leefde. Jezus verscheen eenmaal zelfs aan 500 mannen tegelijk (1 Korintiërs 15:6). Omdat zoveel mensen Jezus hebben gezien weten we dat dit echt gebeurd is. Toen de Evangeliën werden geschreven, waren veel van deze mensen nog levend. Zij konden bevestigen dat wat in de Evangeliën staat echt waar is. Tijdens deze verschijningen bemoedigde Jezus zijn volgelingen, maar hij onderwees hen ook. Hij liet hen zien dat de Schriften (het Oude Testament) in detail over Hem sprak. Zijn dood, opstanding, Hemelvaart en ook zijn wederkomst waren allemaal al lang opgeschreven Lucas 24:27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Het was voor Jezus ook belangrijk dat iedereen zeker wist dat Hij lichamelijk was opgestaan. Hij was niet zomaar een geest, Hij had een verheerlijkt lichaam. Lucas 24:39 Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. Jezus stond lichamelijk op en is ons daarin voorgegaan. Ook wij zullen lichamelijk opstaan en niet slechts als geest zoals sommigen denken. Doordat we weten dat Jezus is opgestaan mogen christenen zekerheid hebben dat zij ook op zullen staan. Waarom ging Jezus naar de hemel? Er zijn meerdere redenen waarom Jezus naar de hemel ging. De kern van al deze redenen is dat het voor de bestwil van de mensheid was. Hij ging om voor de mensen die in Hem geloven een plaats klaar te maken en om de Heilige Geest te zenden die in alle mensen aanwezig kon zijn. Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. Tijdens Jezus’ leven hier op aarde kon Hij altijd maar op één plaats zijn. De Heilige Geest kan in iedere gelovige wereldwijd aanwezig zijn. De Heilige Geest is de belofte van God voor zijn kinderen (Handelingen 1:4). De Hemelvaart Na de veertig dagen kwam de tijd van de Hemelvaart. Jezus had zijn discipelen de opdracht meegegeven om alle volken tot zijn discipelen te maken (Matteüs 28:18, 19). Handelingen 1:4-11 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Nadat Jezus naar de hemel opvoer ontvingen de discipelen de Heilige Geest, zoals Jezus beloofd had. Dit gedenken we met Pinksteren. Maar zij ontvingen ook een andere belangrijke belofte. Op dezelfde wijze als Jezus naar de hemel opvoer, zo zal Hij ook terug komen. Ben je nieuwsgierig naar de manier waarop christenen bij dit bijzondere feest stilstaan? Of wil je zelf ook gedenken dat Jezus niet alleen gestorven is voor ons, maar ook is opgestaan, bezoek dan eens een kerk tijdens Hemelvaart.
Wat betekent Pinksteren? Pinksteren is tegenwoordig in Nederland waarschijnlijk het minst bekend van de christelijke feest/hoogtijdagen. Veel mensen waarderen de extra vrije dag, maar de reden waarom men vrij is weten steeds minder mensen. Dat heeft er deels ook mee te maken omdat veel christenen in Nederland nauwelijks stilstaan bij Pinksteren. En dat is ontzettend jammer. Wat net als bij de andere christelijke feestdagen, gedenken we met Pinksteren dat God iets groots heeft gedaan. Voor de Hemelvaart beloofde Jezus aan zijn discipelen dat zij kracht van omhoog zouden ontvangen door de Heilige Geest. Het enige dat zij moesten doen was erop wachten in Jeruzalem. Handelingen 2:1-4                       En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps                                                             kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde                       het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen                                     tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;                        en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere t                                                  ongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Wat een geweldige impact heeft de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen gehad. De mannen die enkele maanden daarvoor nog vluchten toen Jezus werd gearresteerd en die ontkenden dat ze Jezus kenden begonnen op de pinksterdag in het openbaar te getuigen van Jezus. Van angst was geen sprake meer, ze hadden werkelijk de kracht ontvangen van de Heilige Geest waar Jezus over had gesproken. De profeet Joël had al gesproken over deze dag: Joël 2:28-32 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden… Na het ontvangen van de Heilige Geest begonnen de discipelen overal het Evangelie te verspreiden. Ze begonnen de opdracht uit te voeren die Jezus hen had gegeven (Matteüs 28:19). Zonder de kracht van de Heilige Geest was dit niet mogelijk. De discipelen hadden keer op keer laten zien dat ze zelf te weinig kracht, geloof en moed hadden. Maar toen ze de Heilige Geest ontvangen hadden werd alles anders. De geboorte van de Kerk Tijdens die pinksterdag werd de Kerk (het lichaam van Christus) geboren. Een Kerk die bestaat uit onvolmaakte mensen met allerlei tekortkomingen, mensen uit allerlei culturen en lagen van de maatschappij. Een Kerk die ontzettend divers is, maar door de Heilige Geest toch een eenheid is. Met Pinksteren gedenken christenen ook het ontstaan van de Kerk. God weet hoe moeilijk het kan zijn voor ons om te volharden in dit leven, daarom gaf Hij ons de Heilige Geest, die ook wel de Trooster wordt genoemd. De Heilige Geest stort Gods liefde uit in ons hart (Romeinen 5:5), Hij zorgt voor vrede, rechtvaardigheid en blijdschap (Romeinen 14:17). De Heilige Geest is uniek voor het christendom. Het is een belofte die God heeft gegeven aan degenen die geloven in Jezus Christus. Een belofte die uit is gekomen en die christenen helpt in het dienen van God en het vasthouden aan het geloof. De Heilige Geest zorgt er ook voor dat mensenlevens positief worden veranderd. Wat heeft Jezus gezegd over de Heilige Geest Jezus sprak meerdere keren over de Heilige Geest, die Hij ook wel de Trooster noemde. Hij wist dat zijn volgelingen de Heilige Geest nodig zouden hebben na zijn Hemelvaart. Door Jezus’ onderwijs hierover wisten de discipelen ook dat ze moesten wachten in Jeruzalem op deze kracht van omhoog. Johannes 14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:6 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, Handelingen 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Ben je nieuwsgierig naar de manier waarop christenen bij zit bijzondere feest stilstaan? Of ben je benieuwd naar de kracht van de Heilige Geest? Misschien wil je er wat meer over vragen, bezoek dan eens een kerk tijdens de pinksterdagen.
Deze video is voorzien van ondertiteling. Klik rechtsonder in de video op het vierkante icoontje om de ondertiteling te activeren.