kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
God is de Schepper van    het ongeboren kind
God is de Schepper van het ongeboren kind; Hij heeft het kind in de baarmoeder "geweven" en "gevormd". Het kind is niet het eigendom van de vader en/of de moeder; het is het eigendom van God, die de Schepper is. God is blij, iedere keer opnieuw als er een mensje tot ontwikkeling komt. Er is er weer een, die het beeld van God is. Weer een beelddrager van God. Met het kind in de baarmoeder heeft God al een plan, zoals Hij dat ook met Jeremia had. Psalm 119:73 (HSV) Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer. Psalm 139:13-16 (HSV) 13  Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14  Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken,       mijn ziel weet dat zeer goed. 15  Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd       werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16  Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen      dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Jeremia 1:4-5 (HSV) 4 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 5 Voordat Ik u in de moeder schoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten     kwam, heb Ik u geheiligd. Prediker 11:5 (HSV) Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt. Abortus Wat is het verschrikkelijk wanneer dat ongeboren kind moedwillig wordt dood gemaakt. Verschrikkelijk dat in onze tijd abortus voor velen in ons land een heel normaal gegeven is. Abortus is het met opzet doden van het ongeboren kind in de buik van de moeder en het verwijderen uit de buik van de moeder. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. De meest spraakmakende manier is die, waarop het kind in stukken getrokken uit de buik van de moeder gezogen wordt. Bekend is, dat het kind al in de buik van de moeder op een of andere manier merkt, dat er gevaar dreigt en probeert aan de tang van de aborteur te ontsnappen. Inmiddels is bekend, dat een kind in dit stadium ook al pijn kan voelen, maar daar houdt niemand rekening mee. Wij, christenen, kunnen hiermee niet leven en houden ons vast aan wat de Bijbel ons leert. Het kind, geboren of ongeboren, met of zonder zelfbewustzijn, gebrekkig of kerngezond, het heeft zijn leven van God gekregen en de mens heeft niet het recht om Gods geschenk - het leven - van dit kind af te nemen. Lukas 18:15-16  (NBV) 15 De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken.      Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 16 Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het       koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Het 6e gebod van de “Tien geboden” luid: Gij zult niet doodslaan. (STV)  Pleeg geen moord. (NBV)  (Exodus 20:13, Deut.5:17)
5 weken
12 weken
24 weken
Abortus in Nederland De Nederlandse abortuswet heet officieel Wet afbreking zwangerschap. Toch is abortus meer dan alleen het afbreken van een zwangerschap, alsof het iets is wat alleen de zwangere vrouw betreft. Bij abortus wordt een mens om het leven gebracht. Op 18 december 1980 werd de Wet afbreking (!) zwangerschap, na een dramatische stemming, in de Tweede Kamer met één (!) stem meerderheid aangenomen. Sindsdien zijn er in Nederland meer dan één miljoen ongeboren kinderen omgebracht. Voor meer informatie, een gesprek of hulp? www.schreeuwomleven.nl de waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven www.vbok.nl de vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK)
Helaas is insluiten van dit filmpje uitgeschakeld bij You Tube. KLIK hier  dan kunt u het op You Tube bekijken.