kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
De Bijbel
Wat zegt de Bijbel ons: - De Bijbel is het belangrijkste boek ter wereld, omdat de Bijbel het Woord van God is. - De Bijbel bevat de boodschap van God Zelf. - De Bijbel is geschreven door mensen die door God Zelf uitgekozen zijn. - De Bijbel zegt daar zelf over in 2 Petrus 1:21:   "Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar heilige       mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven (=geïnspireerd) zijnde, hebben ze gesproken."   En in 2 Timotheüs 3:16: "Al de Schrift is van God ingegeven." - De Bijbel is het Woord uit Gods mond, gericht tot ons! - De Bijbel moet gelezen en onderzocht worden. Jezus zegt daar Zelf over: "Onderzoekt de      Schriften, Die zijn het die van Mij getuigen" (Johannes 5:39). - De Bijbel is ons gegeven om onderwijs te geven om te weer leggen, om te verbeteren en om   te onderwijzen in rechtvaardigheid (2 Timotheüs 3:16). - De Bijbel is betrouwbaar, is waar en zeker. De Heere Jezus zegt in Zijn gebed tegen Zijn      Vader: "Uw woord is de waar-heid" (Johannes 17:17). - De Bijbel verzekert ons dat alle beloften op Gods tijd vervuld zullen worden. De Heere Jezus   zegt in de Bergrede (Mattheüs 5:7): "Er zal niet één jota noch één tittel van de wet voor bijgaan,   totdat het alles zal zijn geschied" (Mattheüs 5:18). - De Bijbel is niet te oud en niet alleen bestemd voor bepaalde landen in het Nabije Oosten:       "Want  het Woord van God is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig    twee-snijdendzwaard" (Hebreeën 4:12). - De Bijbel is geschreven, opdat wij geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en      opdat wij gelovende, het leven hebben in Zijn Naam (Johannes 20:31). De Bijbel zegt over God:   - dat God de Schepper van de wereld en de Bron van alle leven is (Handelingen 17:24 en 25) - dat God de Enige God is: "Ik ben de Heere en niemand meer, buiten Mij is er geen God        (Jesaja 45:5) - dat God zich bekend maakt: "Eertijds heeft God vele malen en op velerlei wijze tot de vadere     gesproken door de profeten" (Hebreeën 1:1) - dat God zich bekend maakt in de natuur: "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel        verkondigt Zijner handen werk" (Psalm 19:2) - dat God zich bekend gemaakt heeft in Zijn Zoon Jezus Christus: "God heeft in deze laatste    dagen tot ons gesproken door de Zoon" (Hebreeën 1:1) - dat God genadig, barmhartig, lankmoedig (= geduldig) en groot van goedertierenheid is        (Psalm 145:8) - dat God almachtig, rechtvaardig en waarachtig is: "Gij al machtige God, rechtvaardig en       waarachtig zijn Uw wegen"  (Openbaring 15:3) - dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid God is, zonder begin en zonder einde: "Eer de       bergen geboren waren" (Psalm 90:2) - dat God onzichtbaar is: God bewoont een ontoegankelijk licht; Die geen mens gezien heeft,       noch zien kan (1 Timotheüs 6:16) - dat God de aarde onderhoudt: "...goed doende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden     gevende" (Handelingen 14:17) - dat God naar ons wil luisteren als wij tot God bidden: "De Heere is nabij allen die Hem         aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid" (Psalm 145:18). "Bidt, en u zal         gegeven worden, zoekt en gij zult vinden,  klopt en u zal  opengedaan worden"    (Mattheüs 7:7 / Lukas 11:9)  
De Bijbel is geschreven door de levende God 20  Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21  Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen,  maar de heilige         mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.  2 Petrus 1:20-21 (STV) Charles H. Spurgeon verklaarde bij deze tekst: ″De Bijbel is geschreven door de levende God. Ieder Bijbelboek werd met een almachtige vinger neergeschreven. Elk woord daarin kwam van de eeuwige lippen. Iedere zin werd gedicteerd door de Heilige Geest. Ook al werd Mozes in dienst genomen om zijn geschiedenissen met zijn vurige pen op te schrijven, God leidde die pen. Misschien was David het die zijn harp bespeelde en liefelijke psalmen uit zijn vingers deed komen, maar God bewoog zijn handen over de levende snaren van zijn gouden harp. Salomo zong een hooglied der liefde en sprak woorden van volmaakte wijsheid, maar God leidde zijn lippen en maakte de prediker welsprekend. Als ik de donderende Nahum volg, wanneer zijn paarden de wateren doorploegen, of Habakuk als hij de tenten van Kusan ziet; als ik Maleachi lees, waar de aarde brandt als een oven; als ik de bladzijden van Johannes opsla, die van liefde spreekt, of de robuuste hoofdstukken van Petrus, die spreekt van vuur dat Gods vijanden verteert; als ik Judas opsla, die zijn vervloekingen op Gods vijanden laat neerkomen – overal vind ik God Die spreekt. Het is Gods stem, niet die van een mens. De woorden zijn Gods woorden, de woorden van de Eeuwige, de Onzienlijke, de Almachtige, de Rots der eeuwen. Deze Bijbel is Gods Bijbel en als ik die zie, is het alsof ik een stem hoor vanuit het Boek, die zegt: ‘Ik ben het Boek van God. Mens, lees mij. Ik ben Gods geschrift. Bestudeer mijn bladzijden, want ik ben opgeschreven door God. Heb mij lief, want Hij is mijn Auteur, en dan zult u Hem overal duidelijk en zichtbaar tegenkomen.’”